Стручни тим

Стручни сарадници

У ЈУ Центар „Заштити ме“ Бања Лука послове уписа у школу, опсервације и праћење ученика током школовања, савјетодавни рад, координацију и реализацију васпитно – образовног процеса, сарадњу са родитељима, волонтерима, владиним институцијама и невладиним организацијама и друге послове обавља стручни тим који чине:

ДЕФЕКТОЛОГ ради на упису, опсервацији, праћењу напредовања ученика и њиховој адаптацији, учествује у формирању одјељења и реализацији васпитно – образовног рада, спроводи индивидуални корективни рад, пружа помоћ ученицима у учењу, обавља савјетодавни рад са ученицима, родитељима, наставницима, стручним сарадницима и васпитачима, сарађује са другим институцијам и организацијама, учествује у свим стручним органима школе, учествује у изради Годишњег програма рада и обавља друге послове.

ПЕДАГОГ учествује у изради ГПР из дјелокруга своје надлежности, планира , програмира , организује и прати васпитно – образовни рад, прави аналитички рад, учествује у формирању одијељења, судјелује у раду стручних органа Центра, обавља педагошки рад са ученицима, педагошко – савјетодавни рад са наставницима, сарађује са другим школа и институцијама, извршава и друге обавезе које произлазе из општих аката и ГПР-а школе.

ПСИХОЛОГ обавља пријем, упис ученика и структурирање одјељења, професионалу оријентацију ученика, прати групну динамику у одјељењима, прати напредовања ученика, ради на превенцији потешкоћа на плану понашања, идентификује и процјењује неадекватне облике понашања, реализује корективни рад на санацији тешкоћа, спроводи сацвјетодавно –консултативни рад са наставницима и родитељима, учествује у тимском приступу ученицима, учествује у свим стручним органима школе, сарађује са другим школа и институцијама, извршава и друге обавезе које произлазе из општих аката и ГПР-а школе.

СОЦИЈАЛНИ РАДНИК обавља организовање , пријем и смјештај ученика, рјешавање социјалне и здравствене проблематике ученика, усмјеравање и савјетовање са ученицима и родитељима поводом рјешавања социјалне проблематике ученика, сарадња са другим јавним установама, невладиним и хуманитарним организацијама, учествује у свим стручним органима школе, пружа помоћ руководству школе при педагошком вођењу документације и изради ГПР Центра.

БИБЛИОТЕКАР евидентира библиотекарску грађу, попуњава књижни фонд – пријем и евиденција, смјештај и заштита библиотечке грађе, припрема дидактичког материјала за наставу, медијатеке-осавремењивање, припремање , праћење и планирање, набавке извора знања и учења и учешће у раду стручних органа, као и сарадња са ученицима, наставницима, стручном службом школе и родитељима, учествује у програмирању рада школе из дјелокруга своје надлежности, извршавању других обавеза које произлазе из општих аката и ГПР-а школе.

Обавезне ваннаставне индивидуалне активности које су прописане Наставним планом и програмом обављају слиједећи стручни сарадници:

ЛОГОПЕДИ опсервирају говорни статус ученика, дијагностикују логопатске поремећаје, спроводе групне логопедске вјежбе и индивидуалне третмане за корекцију гласа, говора и језика, обављају савјетодавно – инструктивни рад са родитељима и наставницима, ради у стручном тиму, учествује у програмирању рада школе из дјелокруга своје надлежности, извршавању других обавеза које произлазе из општих аката и ГПР школе.

РЕЕДУКАТОРИ ПСИХОМОТОРИКЕ опсервација и дијагностика потешкоћа код ученика, ради процјену и спроводи индивидуалне и групне третмане реедукације у којима изводи специјализиоване вјежбе према индивидуалној потреби ученика, обавља савјетодавни рад са ученицима , наставницима и родитељима, учествује у програмирању рада школе из дјелокруга своје надлежности, извршавању других обавеза које произлазе из општих аката и ГПР школе.

ПЕДАГОШКИ СИ ТЕРАПЕУТ обавља дијагностички и терапеутски рад с ученицима, спроводи индивидуалне третмане са ученицима, обавља савјетодавно- инструктивни рад са родитељима и са наставницима, сарадња са друштвеним партнерима, програмирање рада школе из дјелокруга своје надлежности и учествује у раду стручних органа.

ФИЗИОТЕРАПЕУТ обавља тестирање дјеце, спроводи корективно-индивидуалне вјежбе, корективно – групне вјежбе, вјежбе дисања код смањеног респираторног индекса, јачање пекторалуса и корекција деформитета грудног коша, специјалне вјежбе са ожтећењем централног и периферног моторног неурона ( Бобат,Кабат , вјежбе за хемипарезу, парапарезу) , вјежбе баланса и кординације, вјежбе за шему хода , стајања и сједења, обука родитеља, савјетодавни рад са наставницима, учествовање у стручном тиму.