Nastava u školskoj 2012/13. godini

Nastava u školskoj 2012/13. godini je počela u ponedjeljak, 03.09.2012. godine.

Rad se odvija u dvije smjene. Srednja škola je otpočela sa radom u jutarnjoj, a osnovna škola popodnevnoj smjeni.

Ukupan broj upisanih učenika na početku školske 2012/13. godine je 209, a svega odjeljenja 28.

Nastava je organizovana u osnovnoj i srednjoj školi prema NPP-u, a i u grupama za obrazovanje djece i omladine sa umjerenom i težom mentalnom zaostalošću i višestrukim smetnjama.

I ove školske godine učenicima su na raspolaganju školska kuhinja, smještaj i prevoz ( školski kombi) za djecu iz udaljenijih dijelova grada.

U srednjoj školisu zastupljena ista zanimanja i obrazovni profili kao i prethodnih godina.

Nastavu izvode defektolozi, a stručno-teoretsku nastavu i praksu stručnjaci odgovarajućih profila. U internatu su zaposleni vaspitači i medicinsko osoblje, a svim učenicima i roditeljima na raspolaganju je i širok spektar usluga iz domena stručnih saradnika.

Opservacija, dijagnostika, profesionalna orjentacija, individualni tretmani, praćenje i napredovanje učenika, njihovog zdravstvenog stanja i socijalnih potreba, savjetodavni rad i saradnja sa ostalim institucijama spadaju u primarne zadatke stručnog tima.

U okviru Centra i ove godine je smještaj u internat na raspolaganju za učenike koji dolaze iz drugih opština.

U funkciji je i produženi boravak kao dio nastavnog i vannastavnog procesa.

Senzorna soba je opremljena odgovarajućom opremom i tehnikom te je spremna za primjenu senzorne integracije.

Broj učenika:

Nivo  – 122

Osnovna škola -19

Srednja škola – 68

Broj djece smještene u internatu : 61

Direktor: mr Zorica Kuzmanović Vasilić