ПОЗИВ ЗА ДОСТАВУ ПОНУДА ЗА СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕД РАДНИКА

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ЦЕНТАР “ЗАШТИТИ МЕ” БАЊА ЛУКА

Пољоканов парк бб;  телeфони:201-708; 201-710  факс:201-007; е-mail: spec01@skolers.org

www.zastitime.info

 

Број:1160/16

Дана, 31.05.2016. године

ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ПОНУЂАЧИМА

ПРЕДМЕТ: Позив за доставу понуда за набавку услуга љекарског систематског прегледа радника у уговорном органу ЈУ Центар „Заштити ме“ Бања Лука.

Поштовани,

На основу члана 8. став 1. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број 39/14), члана 6. Правилника о поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број 104/14) тачке 3. Одлуке Школског одбора ЈУ Центар „Заштити ме“ Бања Лука о спровођењу поступка јавних набавки роба и услуга у ЈУ Центар „Заштити ме“ Бања Лука, број 396/16 од 26.02.2016. годинеи Одлуке оутврђивању садржаја позива за доставу понуда у поступку јавне набавке услуга љекарског систематског прегледа радника за 2016. годину, број: 1152/16 од 30.05.2016. године, савјесно, са пажњом доброг привредника, у разумном увјерењу да дјелујемо у најбољем интересу Установе,

П О З И В А М О   В А С

да доставите понуду за вршење услуга љекарског систематског прегледа (преглед специјалисте медицине рада са анамнестичким подацима; антропометријска мјерења ( ТТ, ТВ, БМИ ); основни лабораторијски налази: СЕ, ККС, ШУК, урин; испитивање функције слуха – аудиометрија; испитивање функције вида – орторетер; ЕКГ; преглед психолога и РТГ плућа по одлуци љекара) радника у уговорном органу ЈУ Центар „Заштити ме“ Бања Лука.

а) Назив уговорног органа и општи подаци

Назив и адреса уговорног органа: ЈУ Центар „Заштити ме“ Бања Лука, Пољоканов парк бб, 78000 Бања Лука

Бр. телефона: 051/201-708; факс: 051/201-710.

E-mail: spec01@skolers.org

ЈИБ: 4401575220001

 

б) Опис предмета набавке и техничке спецификације

 

Класификација набавке из Јединственог рјечника јавних набавки (ЈРЈН):85121200-5 – Услуге љекара специјалиста.

Мјесто извршења услуга: Бања Лука

У ЈУ Центар „Заштити ме“ Бања Лука за школску 2016/2017. години биће запосленoод75 до 90 радника, зависно од потреба васпитно-образовног процеса, о чему ће изабрани понуђач бити благовремено обавијештен прије извршења предметних услуга. Осам запослених радника ради на радном мјесту са повећаним ризиком.

Процијењена вриједност набавке: 3.500,00 КМ.

Детаљна спецификација услуга саставни је дио Анекса 1.: Обрасца за цијену, и заједно са позивом је објављена на wеb-страници уговорног органа.

 

ц) Период на који се закључује уговор уколико се не ради о једнократној услузи

 

Услуге љекарског систематског прегледа радника ће се вршити током друге половине мјесеца августа 2016. године.

 

д) Критериј за избор понуде у складу са чланом 64. Закона

 

Најнижа цијена понуде с урачунатим попустом (уколико се нуди).

 

У случају да је понуђено вршење предметних услуга ван мјеста у коме су предметне услуге потребне, односно изван Бање Луке, понуђач је обавезан да у цијену понуде урачуна повратну аутобуску карту, за сваког запосленог радника који иде на љекарски систематски преглед, од сједишта уговорног органа до установе у којој би се вршиле понуђене услуге. Цијена превоза се посебно назначава, и приликом рангирања понуда ће бити сабрана са цијенама услуга које се набављају.

 

е) Услови и захтјеви које понуђачи требају испунити

 

Не траже се

 

ф) Период важења понуде (опција понуде)

 

30 дана од истека рока за доставу понуда

 

г) Начин достављања понуде

 

На адресу уговорног органа – ЈУ Центар „Заштити ме“ Бања Лука, Пољоканов парк бб – 78000 Бања Лука;путем факса на број: 051/201-710 или на e-mail адресу: spec01@skolers.org.

 

х) Адреса на коју се понуда доставља

 

Као у тачки г) овог Позива за доставу понуда.

 

и) Датум и вријеме за провођење преговарања и/или дискусију са понуђачима ако је то неопходно

 

Са понуђачима се неће преговарати.

 

ј) Врста и вриједност гаранција за озбиљност понуде или за уредно извршење уговора, уколико су оне предвиђене

 

Не примјењује се.

 

к) Да ли се уговор за услуге закључује за једнократно извршење одређене услуге или на период који не може бити дужи од три године

 

Услуге љекарског систематског прегледа радника ће се вршити током друге половине мјесеца августа 2016. године.

 

л) Крајњи рок за доставу понуда

 

08.06.2016. године, до 14 часова, на начин како је дефинисано у тач. г) и х) Позива.

 

м) Wеb-адресу странице или другу интернетску адресу на којој се може преузети додатна документација (ако је додатна документација предвиђена)

 

Није предвиђена додатна документација.

 

н) Контакт особа, број телефона и адреса електронске поште

 

Контакт особа: Борис Тривановић, секретар

Број телефона: 051/201-708

E-mail адреса: spec01@skolers.org

Прилог:

          Анекс 1. Образац за цијену услуга љекарскогсистематскогпрегледа радника са спецификацијом

                                                                                                                              АНЕКС 1.

 

ОБРАЗАЦ ЗА ЦИЈЕНУ ПОНУДЕ ЉЕКАРСКОГСИСТЕМАТСКОГ ПРЕГЛЕДА РАДНИКА СА СПЕЦИФИКАЦИЈАМА

 

 

 

Р.б.

 

 

Опис тражених услуга

 

 

Пол

Јединична цијена услуге по једном раднику без ПДВ-а ( у КМ )

1

2

3

4

1.

Преглед специјалисте медицине рада са анамнестичким подацима

М, Ж

2.

Антропометријска мјерења ( ТТ, ТВ, БМИ )

М, Ж

3.

Основни лабораторијски налази СЕ, ККС, ШУК, урин

М, Ж

4.

Испитивање функције слуха – аудиометрија

М, Ж

5.

Испитивање функције вида – орторетер

М, Ж

6.

ЕКГ

М, Ж

7.

Преглед психолога

М, Ж

8.

РТГ плућа по одлуци љекара

М, Ж

9.

Локација вршења услуга и цијена повратне аутобуске карте за једног радника, према опису из тачке д) позива

Укупна цијена без ПДВ-а

Попуст

Укупна цијена без ПДВ-а са попустом

ПДВ

Укупна цијена са ПДВ-ом и попустом

 

Напомена:

1.      Понуђачи који нуде услуге у мјесту рада уговорног органа ( Бања Лука ) не попуњавају трошкове за цијене повратних аутобуских карата.

2.      Цијене морају бити изражене у КМ. За сваку ставку у понуди мора се навести цијена.

3.      Цијена понуде се исказује без ПДВ-а и садржи све накнаде које уговорни орган треба платити понуђачу. Уговорни орган не смије имати никакве додатне трошкове осим оних који су наведени у овом обрасцу.

4.      У случају разлика између јединичних цијена и укупног износа, исправка ће се извршити у складу са јединичним цијенама.

 

5.      Јединична цијена ставке се не сматра рачунском грешком, односно не може се исправљати.