ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ САНИТАРНОГ ПРЕГЛЕДА 15.02.2016.


РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ЦЕНТАР “ЗАШТИТИ МЕ” БАЊА ЛУКА

Пољоканов парк бб;  телeфони:201-708; 201-710  факс:201-007; е-mail:zastiti @ inecco. net

www.zastitime.info

 

Број:  306/16

Дана, 15.02.2016. године

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ПОНУЂАЧИМА

 

ПРЕДМЕТ: Позив за доставу понуда за набавку услуга санитарног прегледа ученика и радника у уговорном органу ЈУ Центар „Заштити ме“ Бања Лука

 

Поштовани,

На основу члана 8. став 1. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број 39/14), члана 6. Правилника о поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број 104/14) и Одлуке о покретању поступка набавке услуга санитарног прегледа радника и ученика, број: 304/16 од 15.02.2016. године, савјесно, са пажњом доброг привредника, у разумном увјерењу да дјелујемо у најбољем интересу Установе,

 

 

П О З И В А М О   В А С

 

 

да доставите понуду за вршење услуга санитарног прегледа (брис грла на клицоноштво, брис носа на клицоноштво, бактериолошки преглед столице на цријевно клицоноштво ( салмонеле и шигеле ), преглед столице на паразите – клицоноштво и љекарски преглед за санитарну књижицу ) ученика и радника у уговорном органу ЈУ Центар „Заштити ме“ Бања Лука.

 

а)     Назив уговорног органа и општи подаци

Назив и адреса уговорног органа: ЈУ Центар „Заштити ме“ Бања Лука, Пољоканов парк бб, 78000 Бања Лука

Бр. телефона: 051/201-708; факс: 051/201-710.

E-mail: spec01@skolers.org

ЈИБ: 4401575220001

 

б)     Опис предмета набавке и техничке спецификације

 

Класификација набавке из Јединственог рјечника јавних набавки (ЈРЈН): 85000000-9 Услуге у подручју здравства и социјалне заштите – 85145000-7: услуге медицинских лабораторија.

Мјесто извршења услуга: Бања Лука

Услуге санитарног прегледа (брис грла на клицоноштво, брис носа на клицоноштво, бактериолошки преглед столице на цријевно клицоноштво ( салмонеле и шигеле ), преглед столице на паразите – клицоноштво и љекарски преглед за санитарну                   књижицу ) набављају се за:

·         9 радника, од којих је 8 жена и 1 мушкарац. Нико од запослених не ради на радном мјесту са повећаним ризиком и

·         21 ученик средње школе који обављају практичну наставу у оквиру образовања за занимањa пекар, кувар и фризер, од којих је 10 дјевојчица и 11 дјечака.  

Процијењена вриједност набавке: 1.900,00 КМ.

Детаљна спецификација услуга саставни је дио Анекса 1. и Анекса 2. : Обрасца за цијену, и заједно са позивом је објављена на wеb-страници уговорног органа.

 

ц) Период на који се закључује уговор уколико се не ради о једнократној услузи

Током другог полугодишта школске 2015/2016. године:

          услуге санитарног прегледа радника ће се вршити два пута током трајања уговора-током мјесеца фебруара/марта 2016. године и мјесеца августа 2016. године;

          услуге санитарног прегледа ученика ће се вршити једном током трајања уговора и то у двије групе током мјесеца марта и априла 2016. године, према списку уговорног органа.  

 

д) Критериј за избор понуде у складу са чланом 64. Закона

Најнижа цијена понуде с урачунатим попустом (уколико се нуди).

У случају да је понуђено вршење предметних услуга ван мјеста у коме су предметне услуге потребне, понуђач је обавезан да у цијену понуде урачуна повратну аутобуску карту, за сваког запосленог и ученика који иде на санитарни преглед, од сједишта уговорног органа до установе у којој би се вршиле понуђене услуге. Цијена превоза се посебно назначава, и приликом рангирања понуда ће бити сабрана са цијенама услуга које се набављају.

 

е) Услови и захтјеви које понуђачи требају испунити

Не траже се

ф) Период важења понуде (опција понуде)

30 дана од истека рока за доставу понуда

г) Начин достављања понуде

Путем факса на број: 051/201-710 или на e-mail адресу: spec01@skolers.org

х) Адреса на коју се понуда доставља

Факс или e-mail адреса. 

и) Датум и вријеме за провођење преговарања и/или дискусију са понуђачима ако је то неопходно

Са понуђачима се неће преговарати.

ј) Врста и вриједност гаранција за озбиљност понуде или за уредно извршење уговора, уколико су оне предвиђене

Не примјењује се.

к) Да ли се уговор за услуге закључује за једнократно извршење одређене услуге или на период који не може бити дужи од три године

Током другог полугодишта школске 2015/2016. године:

          услуге санитарног прегледа радника ће се вршити два пута током трајања уговора-током мјесеца фебруара/марта 2016. године и мјесеца августа 2016. године;

          услуге санитарног прегледа ученика ће се вршити једном током трајања уговора и то у двије групе током мјесеца марта и априла 2016. године, према списку уговорног органа.

 

л) Крајњи рок за доставу понуда

22.02.2016. године, до 14 часова, на начин како је дефинисано у тач. г) и х) Позива.

м) Wеb-адресу странице или другу интернетску адресу на којој се може преузети додатна документација (ако је додатна документација предвиђена)

Није предвиђена додатна документација.

 

н) Контакт особа, број телефона и адреса електронске поште

Контакт особа: Борис Тривановић, секретар

Број телефона: 051/201-708

E-mail адреса: spec01@skolers.org

 

Прилог:

          Анекс 1. Образац за цијену услуга санитарног прегледа радника са спецификацијом и

          Анекс 2. Образац за цијену услуга санитарног прегледа ученика са спецификаciom

 

                                                                                                                            АНЕКС 1.

  

ОБРАЗАЦ ЗА ЦИЈЕНУ ПОНУДЕ САНИТАРНОГ ПРЕГЛЕДА РАДНИКА СА СПЕЦИФИКАЦИЈАМА

 

 

 

Р.б.

 

 

Опис тражених услуга

 

 

Пол

 

 

Количина

Јединична цијена без ПДВ-а ( у КМ )

Укупна цијена без ПДВ-а ( у КМ )

(4х5)

1

2

3

4

5

6

 

1.

 

Брис грла на клицоноштво

 

М, Ж

 

9

 

 

2.

Брис носа на клицоноштво

М, Ж

9

 

 

 

3.

Бактериолошки преглед столице на цријевно клицоноштво                         ( салмонеле и шигеле )

 

М, Ж

 

9

 

 

4.

Преглед столице на паразите – клицоноштво

М, Ж

9

 

 

5.

Љекарски преглед за санитарну књижицу

М, Ж

9

 

 

 

6.

 Локација вршења услуга и цијена повратних аутобуских карата према опису из тачке д) позива

 

 

 

 

 

 

 

Укупна цијена без ПДВ-а

 

 

Попуст

 

 

Укупна цијена без ПДВ-а са попустом

 

 

ПДВ

 

 

Укупна цијена са ПДВ-ом и попустом

 

 

 

Напомена:

1.      Понуђачи који нуде услуге у мјесту рада уговорног органа не попуњавају трошкове за цијене повратних аутобуских карата.

2.      Цијене морају бити изражене у КМ. За сваку ставку у понуди мора се навести цијена.

3.      Цијена понуде се исказује без ПДВ-а и садржи све накнаде које уговорни орган треба платити понуђачу. Уговорни орган не смије имати никакве додатне трошкове осим оних који су наведени у овом обрасцу.

4.      У случају разлика између јединичних цијена и укупног износа, исправка ће се извршити у складу са јединичним цијенама.

5.      Јединична цијена ставке се не сматра рачунском грешком, односно не може се исправљати.

 

                                                                                                             АНЕКС 2.

 

ОБРАЗАЦ ЗА ЦИЈЕНУ ПОНУДЕ САНИТАРНОГ ПРЕГЛЕДА УЧЕНИКА СА СПЕЦИФИКАЦИЈАМА

 

 

 

Р.б.

 

 

Опис тражених услуга

 

 

Пол

 

 

Количина

Јединична цијена без ПДВ-а ( у КМ )

Укупна цијена без ПДВ-а ( у КМ )

(4х5)

1

2

3

4

5

6

 

1.

 

Брис грла на клицоноштво

 

М, Ж

 

21

 

 

2.

Брис носа на клицоноштво

М, Ж

21

 

 

 

3.

Бактериолошки преглед столице на цријевно клицоноштво                         ( салмонеле и шигеле )

 

М, Ж

 

21

 

 

4.

Преглед столице на паразите – клицоноштво

М, Ж

21

 

 

5.

Љекарски преглед за санитарну књижицу

М, Ж

21

 

 

 

6.

 Локација вршења услуга и цијена повратних аутобуских карата према опису из тачке д) позива

 

 

 

 

 

 

 

Укупна цијена без ПДВ-а

 

 

Попуст

 

 

Укупна цијена без ПДВ-а са попустом

 

 

ПДВ

 

 

Укупна цијена са ПДВ-ом и попустом

 

 

 

Напомена:

 

1.      Понуђачи који нуде услуге у мјесту рада уговорног органа не попуњавају трошкове за цијене повратних аутобуских карата.

2.      Цијене морају бити изражене у КМ. За сваку ставку у понуди мора се навести цијена.

3.      Цијена понуде се исказује без ПДВ-а и садржи све накнаде које уговорни орган треба платити понуђачу. Уговорни орган не смије имати никакве додатне трошкове осим оних који су наведени у овом обрасцу.

4.      У случају разлика између јединичних цијена и укупног износа, исправка ће се извршити у складу са јединичним цијенама.

5.      Јединична цијена ставке се не сматра рачунском грешком, односно не може се исправљати.